Aktyw Forum

Zarejestruj się na forum.ep.com.pl i zgłoś swój akces do Aktywu Forum. Jeśli jesteś już zarejestrowany wystarczy, że się zalogujesz.

Sprawdź punkty Zarejestruj się

Aplikant ekspercki w Departamencie Badań Patentowych

Moderator: Jacek Bogusz

bogdanmalewski
-
-
Posty: 2
Rejestracja: 3 lut 2019, o 17:28

Aplikant ekspercki w Departamencie Badań Patentowych

Postautor: bogdanmalewski » 3 lut 2019, o 17:31

Aplikant ekspercki w Departamencie Badań Patentowych
Aplikant ekspercki w Departamencie Badań Patentowych

Prezes Urzędu Patentowego RP poszukuje kandydatek/kandydatów na stanowisko aplikanta eksperckiego w Departamencie Badań Patentowych

Liczba lub wymiar etatu: 2

Miejsce wykonywania pracy: Warszawa

Główne obowiązki:

klasyfikacja wstępna zgłoszeń wynalazków i wzorów użytkowych,

badanie ustawowych warunków ochrony prawnej wynalazków i wzorów użytkowych na podstawie dokumentacji patentowej i literatury fachowej polskiej oraz zagranicznej, w tym sporządzanie sprawozdań ze stanu techniki,

prowadzenie korespondencji ze zgłaszającymi w ramach czynności związanych z przygotowaniem decyzji w sprawie.

Kandydatka/Kandydat powinien posiadać kwalifikacje:

wykształcenie wyższe techniczne w dziedzinie:

- elektroniki – 1 etat

- mechaniki – 1 etat

znajomość języka angielskiego, niemieckiego lub francuskiego w mowie i piśmie, w tym co najmniej jednego na poziomie dobrym.

Wymagania pożądane:

znajomość zagadnień dotyczących problematyki ochrony własności przemysłowej,

znajomość kodeksu postępowania administracyjnego,

umiejętność posługiwania się komputerem (Windows, Word),

umiejętność dokonywania analizy porównawczej tekstów i jasnego formułowania wniosków,

łatwość podejmowania decyzji,

umiejętność pracy w zespole, komunikatywność i kreatywność.

Wymagane dokumenty i oświadczenia:

cv i list motywacyjny,

oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego,

kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

oświadczenie kandydata o korzystaniu z pełni praw publicznych,

oświadczenie kandydata o nieskazaniu prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe,

oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

Kopie innych dokumentów i oświadczeń:

kopie świadectw pracy.

Termin składania dokumentów:

28-02-2019

Miejsce składania dokumentów:

Urząd Patentowy RP

Wydział ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich

Al. Niepodległości 188/192

00-950 Warszawa

z dopiskiem na kopercie i w liście motywacyjnym: „aplikant/DP_e” lub „aplikant/DP_m”

Inne informacje:

Urząd Patentowy RP zapewnia swoim pracownikom:

- stabilną i ciekawą pracę,

- przyjazną atmosferę i wysokie standardy pracy,

- nagrody – w zależności od wyników pracy,

- możliwość rozwoju zawodowego, w tym certyfikowane szkolenia,

- możliwość uczestniczenia w dodatkowych kursach nauki języka obcego,

- możliwość przyznania dodatkowych świadczeń związanych z podnoszeniem kwalifikacji zawodowych,

- świadczenia z Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych oraz z Pracowniczej Kasy Zapomogowo-Pożyczkowej,

- możliwość wykupienia na preferencyjnych warunkach grupowego ubezpieczenia na życie oraz pakietu opieki medycznej.

Do składania dokumentów zachęcamy również osoby niepełnosprawne, które spełniają wymagania określone w niniejszym ogłoszeniu.

W ofercie należy podać dane kontaktowe - adres do korespondencji, adres e-mail, nr telefonu. Oferty otrzymane po terminie nie będą rozpatrywane (decyduje data stempla pocztowego).

Weryfikacja spełniania przez kandydatki/kandydatów wymagań formalnych dokonana zostanie na podstawie dokumentów wymienionych w części „wymagane dokumenty i oświadczenia”. Kompletne aplikacje to takie, które zawierają wszystkie wymagane dokumenty i własnoręcznie podpisane oświadczenia wraz z datą ich sporządzenia, w przeciwnym razie oferta zostanie odrzucona.

Wzory oświadczeń dostępne są na stronie internetowej Urzędu Patentowego Rzeczypospolitej Polskiej pod adresem: http://www.uprp.pl/praca-w-uprp/Lead40, ... p,pl,text/

Oferty odrzucone zostaną komisyjnie zniszczone.

KLAUZULA INFORMACYJNA

Zgodnie z art. 13 ust. 1 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych RODO) informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej, 00-950 Warszawa, al. Niepodległości 188/192.

Kontakt do Inspektora ochrony danych - adres e-mailowy: iod@uprp.pl, tel. 22 57 90 025, fax 22 57 90 001.

Dane osobowe będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego w oparciu o ogólne rozporządzenie o ochronie danych 2016/679, ustawę z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawę z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy.

Dane osobowe są udostępniane członkom komisji rekrutacyjnej oraz w razie konieczności pracownikom Wydziału ds. Osobowych i Rozwoju Zasobów Ludzkich. Dane osobowe mogą być też udostępniane organom publicznym i urzędom państwowym lub innym podmiotom upoważnionym na podstawie stosownych przepisów prawa lub wykonującym zadania realizowane w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej.

Podanie danych jest obowiązkowe i wynika z przepisów prawa pracy, tj. w szczególności z art. 221 Kodeksu pracy.

Pani/Pana dane nie będą przekazywane do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Pani/Pana dane będą przechowywane na czas niezbędny do prawidłowego przeprowadzania procesu rekrutacji, jednak nie dłuższy niż 3 miesiące od momentu jego zakończenia. Po tym okresie są niszczone, a dane osobowe kandydatek/kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami.

Fakt nie podania przez Panią/Pana żądanych danych osobowych, skutkuje brakiem możliwości wzięcia udziału w procesie rekrutacji.

Pani/Pana dane osobowe nie będą podlegać zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji lub profilowaniu.

Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo do wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych.

Przysługuje Pani/Panu również prawo do złożenia skargi w związku z przetwarzaniem ww. danych do organu właściwego ds. ochrony danych osobowych – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

W przypadku podania przez Panią/Pana dodatkowych innych danych osobowych nie wymienionych w art. 221 ustawy Kodeks pracy, których przetwarzanie przez Urząd Patentowy Rzeczypospolitej Polskiej odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, ma Pani/Pan prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel. 22 57 90 452 lub 22 57 90 067.

Wróć do „Praca, zlecenia”

Kto jest online

Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 3 gości